Homepage

Bij ons in de familie werd er vaak gesproken over het maken van een stamboom, maar zoals zovaak .... er gebeurde vele jaren niets.

Totdat ik begon te surfen over internet. Bij toeval kwam ik op een site waarop de naam van ene Garrelt Janssen (Blok) stond. Bij verder speuren kwam ik erachter dat deze Garrelt in Duitsland geboren was. Omdat ik wist dat onze voorouders uit Duitsland afkomstig waren ben ik eens verder gaan zoeken en kwam er al gauw achter dat deze Garrelt onze voorouder uit Duitsland was.

Mijn interesse in de familiegeschiedenis ( altijd al groot) was geboren.

Met behulp van zoeken in archieven, op internet en de familie ben ik een heel eind gekomen, maar er is natuurlijk nooit genoeg. Via de pastor in Rhaude (Dld) ben ik in contact gekomen met Heinze Langholt die de allereerste voorouders van ons, tot nu toe, heeft opgespoord in Duitsland.

Op deze website staan de parentelen van mijn voorouders van zowel vaders- als moeders-zijde en ze worden regelmatig aangevuld met nieuwe gegevens:
Parenteel van de familie Blok uit Holte (gem. Rhaude Dld).
Parenteel van de familie Haan, afkomstig uit Boven Pekela.
Parenteel van de familie Klein, afkomstig uit Duitsland en Bellingwolde.
Parenteel van Harmen Jansen van der Winden, afkomstig uit het westen van Nederland en als van der Winde naar het noorden gekomen, gemaakt door M. van der Winden te Den Haag in 1989 en door mij in Gensdata gezet en aangevuld.

Daarnaast is er een pagina met familiefoto's, die ook regelmatig wordt aangevuld met foto's of documenten die ik meestal krijg van familie.

Er zijn enige links toegevoegd: een site over het ontstaan van de Maranathabeweging, waarin Hendrik Blok uit Nieuwlande ( neef van mijn vader) ook een grote rol heeft gespeeld, een site van Dick Kuil over de Groningen en met name de Pekela's, Genlias,een zoekprogramma, een Duitse site van Rhaude met gegevens uit het Kerkregister, een site met Groningse en Drentse familienamen van Piet en Willeke Molema, genealogie in Groningen van Harm Selling, een site over Ostfriesland (Dld) en nog enkele site's.
kerk van Rhaude
Kijkt u zelf maar eens

De foto hierachter is van mijn ouders Hindrik Blok geb. 15-04-1913, overleden 4 augustus 2003 en Grietje van der Winde geb. 20-01-1921.

In our family was often talked about making a family tree, but as many times .... many years nothing happened. Until I started surfing the Internet. By chance I came across a website bearing the name of one Garrelt Janssen (Block) was. For further tracking, I learned that this Garrelt was born in Germany. Because I knew that our ancestors came from Germany, I once more came to seek and soon discovers that Garrelt our ancestor from Germany. My interest in family history was born. Using archive search on the Internet and the family I came a long way, but obviously not enough. Through the pastor in Rhaude (Ger) I am in contact with Heinze Langholt the first of our ancestors, so far, has uncovered in Germany. Provides access to the growing of my ancestors pairs of both fathers and mothers side and they are regularly updated with new information: Descendants of the Blok family from Holte (Avg. Rhaude Dld). Descendants of the family Haan, from top Pekela. Descendants of the Klein family came from Germany and Bellingwolde. Descendants of Harmen Jansen van der Winden, from the west of the Netherlands as the van der Winde to come north, by M. van der Winden at The Hague in 1989 and put me in Gens Data and supplemented. In addition there is a page with family photos, which are regularly supplemented by photographs or documents that I usually get from family. There are some links added a site about the emergence of the Movement Maranatha, which from Henry Block Nieuwlande (cousin of my father) also played a major role, one site of the Pit Dick Groningen and in particular the Pekela's, Genlias, a search tool, a German site Rhaude with data from the Church Register, a site in Groningen and Drenthe family of Pierre and Willeke Molema, Groningen genealogy of Harm Selling, a site about Ostfriesland (Germany) and several sites. Consider yourself well. The picture here is of my parents' born Hindrik Blok. 15/04/1913, died August 4,2003 and Grietje van der Winde born 20/01/1921
For reactions, additions, suggestions, tips, or errors found: